Edificació

Sobre Edificació


Es realitzen tot tipus de projectes d’edificació, d’urbanització i d’instal·lacions. Es ofereix al client un servei global des de l’inici de desenvolupament de la promoció amb els primers esbossos i el desenvolupament dels programes funcionals, estudiant la seva viabilitat, costos, adequació als usos, legislació, etc., fins a l’entrega final del projecte, amb el desglossament de les partides econòmiques i planificació temporal dels treballs.

El nostre servei inclou la gestió de tots els aspectes complementaris i necessaris per la redacció dels projectes, gestionant l’execució dels estudis geotècnics, redactant els Estudis de Seguretat i Salut, la gestió dels residus, l’eficiència energètica, la planificació temporal dels treballs, els càlculs de les estructures i les instal·lacions, el control econòmic total dels pressupostos, estat d’amidaments, preus simples i descompostos de les partides d’obra i altres aspectes rellevants dels projectes.

Tots els projectes d’edificació s’ajusten en contingut al que estableix el marc legislatiu del CTE i els seus Documents Bàsics, així com el RITE i el REBT, i la resta de normatives sectorials, tant estatals com autonòmiques, amb les seves corresponents memòries justificatives, documentació gràfica, plànols de detalls, plecs de condicions tècniques, etc. Tot el procés es desenvolupa amb una aplicació de sistemes interns d’assegurament de la qualitat que garanteixen al client el millor servei i comunicació amb l’equip redactor.

Tant en l’àmbit públic com privat, es gestiona des de les dades prèvies d’inici tals com l’estudi geotècnic i els aixecaments topogràfics fins l’últim plànol de detall per a la correcta definició de les obres a realitzar, amb gestions intermèdies amb tots els organismes oficials, des dels serveis tècnics d’urbanisme a bombers. Tots els projectes es redacten seguint el protocol d’assegurament intern de la qualitat per garantir la satisfacció final del client.

Projectes De Edificació


Reforma de “La Violeta” per a centre de cultura popular

Ver más

Concurs. Centre Polivalent a Navarra

Ver más

Concurs. Museu d’Art Contemporani. Jaén

Ver más

Concurs. Centre VID (vidre, disseny e innovació) a Trabanca

Ver más

Concurs. Ampliació de l’Ajuntament de Arama

Ver más

Concurs. Disseny del monument. Cadiz

Ver más

Concurs. Edifici plurifamiliar d’HPO a Sant Joan Despí

Ver más

Habitatge Unifamiliar. Ametlla de Mar

Ver más

Llar d’infants. Bisbal del Penedès

Ver más

Si tienes cualquier duda o consulta estamos a tu disposición