Currículum Profesional

CV

Xavi Rodriguez, arquitecte.

FORMACIÓ ACADÈMICA

1991-1999 Llicenciat en Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de l’Universitat Politècnica de Catalunya.

2007-2009 Superada la Fase de Docència i inici de la Fase d’Investigació en la línia d’Investigació “Modelat y simulació visual en arquitectura y disseny” en el Programa de Doctorat ”Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny”, del departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

POSGRAUS

Realització dels cursos d’especialització per arquitectes a “l’Escola Sert COAC”

• Curs bàsic: El dictamen Pericial. Març 2009

• Càlculs senzills per al projecte d’estructures i fonaments. Novembre 2006

• Jornades Sostenibilitat en l’edificació. Setembre 2005

• Curs de disseny estructural. Desembre 2001

• Projectar l’Accessibilitat. Octubre 2001

• Càlcul estructural ,Win Eva. Febrer 2001

• Disseny i càlcul de bigues i pilars. Gener 2001

CURSOS

Realització dels seminaris a la E.T.S.A.B (Universitat Politècnica de Catalunya)

• Modelat de sòlids i superfícies (C.A.D), setembre – febrer 1996

• Modelat de corbes i superfícies (MATEMATHICA), febrer – juny 1996

• Arquitectura i noves tecnologies, desembre 1995

• La informàtica en el projecte Arquitectònic, octubre 1997

• Assistència com a convidat al curs de master impartit a Girona en el segon trimestre del curs 1997-98 sobre “PAISSATGISME EN MEDIS RURALS”

• Assistència al seminari de la UPC “ART DIGITAL A LA INDUSTRIA MULTIMEDIA”. Octobre 1998

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

1999 – actualitat

Alta com arquitecte en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Alta de l’I.A.E. amb despatx Professional d’Arquitectura propi.

• Realització de Projectes d’edificació i direccions d’obres, com arquitecte director.

• Realització de concursos d’arquitectura.

• Realització de pàgines web.

2007 – actualitat

Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya.

1999 – actualitat

Arquitecte visador en el COAC de la demarcació de Barcelona, realitzant les següents tasques:

• Visat de projectes d’arquitectura.

• Visat telemàtic. Coordinador del desenvolupament, desplegament i implantació del visat telemàtic

• Col·laboració en la generació i millora d’aplicacions informàtiques.

• Membre del comitè de qualitat per la implantació de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 Servei Integral de visat.

1999 – 2001

Col·laboració com arquitecte en el despatx de l’arquitecte Enric Miralles i Moyà, realitzant treball en els següents àmbits:

• Realització de concursos estatals e internacionals:

• Preparació de material per publicacions.

• Treballs en Projectes bàsics i d’execució.

• Visites i controls d’obres.

• Gestió de l’organització informàtica del despatx.

EXPERIÈNCIA DOCENT

2002 – actualitat Professor de l’assignatura “Aplicacions Informàtiques” impartida en el 3er curs d’Arquitectura Tècnica de l’Escola Elisava, Universitat Pompeu Fabra.

2004 Participació com a ponent en el “Saló de l’arquitectura, l’habitatge i la immobiliària” celebrat a la ciutat de Tánger, amb l’explicació de la implantació i desenvolupament del visat telemàtic dintre del seminari impartit pel COAC amb el tema de les “Estratègies d’innovació Tecnològica COAC”.

2000 Responsable de les jornades de formació d’usuaris interns del COAC (Arquitectes – Administratius) en les diferents delegacions de Catalunya en l’ús de les aplicacions informàtiques per al visat de projectes.

2005 Responsable de les jornades de formació d’Arquitectes visadors del COAC en les diferents delegacions de Catalunya en l’ús de les aplicacions informàtiques per al visat telemàtic de projectes.

2005 – actualitat Cursos i jornades de formació per a despatxos d’arquitectura en l’ús de les aplicacions informàtiques per al visat telemàtic de projectes.